Misi


Menginsaniversitikan penginapan dan perkhidmatan yang berkaitan di universiti bagi memupuk ekosistem yang kondusif dan pembangunan siswa yang holistik berteraskan kepada pengayaan bakat, kelestarian kehidupan dan pengupayaan siswa yang berdaya saing.